Tài khoản :19034823449014

Chủ Tài khoản :Chu Thị Hương

Ngân hàng : Teckcombank -Chi Nhánh Ba Đình-HN